Algemene voorwaarden

Aangezien wij in het bezit zijn van het "Stichting Webshop Keurmerk" dienen wij onderscheid te maken in het voeren van onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop aan consumenten en bedrijven

Bestelt u bedrijfsmatig, dan vindt u de voor u geldende algemene voorwaarden na de algemene voorwaarden voor consumenten.
U kunt de voorwaarden ook downloaden:
 Algemene voorwaarden Consumenten als pdf of word-document

 Algemene voorwaarden Bedrijven als pdf of word-document

 
Algemene Voorwaarden voor consumenten (Stichting Webshop Keurmerk)

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;<

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: VOF Enpotex International hon De EnvelopShop;
Vestigingsadres; Ideweersterweg 10, 9937 TM MEEDHUIZEN
Telefoonnummer: 0596-533000 (op werkdagen van 08.30 uur – 16.30 uur)
E-mail; info@envelopshop.nl
KvK-nummer;37106342
BTW-identificatienummer;NL8119.92.202B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten
1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Verkoopverdrag is niet van toepassing

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
De EnvelopShop
Ideweersterweg 10
9937 TM MEEDHUIZEN
info@envelopshop.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY


Doorhalen wat niet van toepassing isVoor bedrijven (niet consumenten)
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De EnvelopShop zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel


Definities
EnvelopShop: Handelsnaam van Enpotex International v.o.f, gevestigd en kantoorhoudende te Meedhuizen
Opdrachtgever: De wederpartij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan de EnvelopShop zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan de EnvelopShop in voorkomend geval ook diensten aan verricht en die gehouden is aan deze algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten –hoe dan ook genaamd- (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij EnvelopShop partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover EnvelopShop zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden EnvelopShop eerst dan nadat EnvelopShop deze schriftelijk heeft aanvaard.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De EnvelopShop en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld.
2.2 De inhoud van folders, drukwerken, enz. bindt EnvelopShop niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EnvelopShop eerst dan tot stand, nadat EnvelopShop de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk heeft geprotesteerd
3.2 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden EnvelopShop slechts indien EnvelopShop deze schriftelijk heeft bevestigd
3.3 Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte cq orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen 8 dagen na de factuurdatum
3.4 EnvelopShop is niet gehouden aan opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van diegenen, die EnvelopShop vertegenwoordigen, tenzij uitdrukkelijk door EnvelopShop schriftelijk bevestigt
3.5 Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De prijs van de door EnvelopShop te leveren zaken en/of diensten is die, welke vermeld in de meest recente prijslijst van EnvelopShop. De door de EnvelopShop gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

Artikel 5 Levertijden
5.1 De levertijd gaat in, nadat de opdracht door EnvelopShop schriftelijk is bevestigd. Als levertijd geldt de op de orderbevestiging vermelde levertijd.
5.2 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Gemiddeld bedraagt de levertijd 2-3 werkdagen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte gesteld. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de opdrachtgever EnvelopShop ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtgever EnvelopShop alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te voldoen.
5.4 Indien overschrijding van levertijd te wijten is aan het uitblijven van gegevens of instructies of aan een andere bij de opdrachtgever liggende oorzaak, is EnvelopShop bevoegd haar prijzen te verhogen met de daarbij voor EnvelopShop ontstane extra kosten, waaronder die van renteverlies

Artikel 6 Risico-overgang
6.1 De zaak is voor risico van de opdrachtgever van de levering af, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de opdrachtgever de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan EnvelopShop kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de opdrachtgever onder diens protest

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 EnvelopShop kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door EnvelopShop geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. EnvelopShop is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade aan de zijde van de opdrachtgever, uit welke hoofde of van welke aard dan ook.
7.2 EnvelopShop kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door EnvelopShop geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat EnvelopShop de opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart EnvelopShop voor aanspraken van derden tegenover wie EnvelopShop zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen

Artikel 8 Garantie
8.1 Na aflevering van niet door EnvelopShop vervaardigde zaken is EnvelopShop jegens de opdrachtgever nooit tot verdergaande garantie gehouden, dan de garantie, die EnvelopShop door haar leverancier wordt gegeven.

Artikel 9 Reclame/retourneringen
9.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij EnvelopShop ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het order- en/of factuurnummer, heeft geprotesteerd.
9.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.
9.3 De opdrachtgever dient klachten over facturen binnen 5 dagen na ontvangst, schriftelijk bij EnvelopShop in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.
9.4 Indien de reclame gegrond is, zal EnvelopShop te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door opdrachtgever van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verder schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is EnvelopShop niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwt.
9.5 Afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of eindafwerking, zijn geen grond voor reclames.
9.6 EnvelopShop accepteert geen retourzendingen of terugleveringen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door het verstrekken van een retournummer. Zonder dit nummer worden goederen niet door EnvelopShop geaccepteerd.
Bij een retourzending met toestemming, reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. Creditering zal, onder aftrek van de door EnvelopShop gemaakte kosten, uitsluitend worden gedaan op basis van dit “retournummer” en indien de klant een door EnvelopShop rechtsgeldig ondertekend ontvangstbewijs kan overleggen.
9.7 EnvelopShop is gerechtigd om, elke schade voortvloeiend uit het retour zenden van de goederen, door bijvoorbeeld ondeugdelijke retourverpakking of onvoldoende frankering, bij de koper of huurder in rekening te brengen.
9.8 EnvelopShop zal nooit verplicht kunnen worden aangebroken en/of verwerkte zaken terug te nemen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door EnvelopShop geleverde of nog te leveren zaken. EnvelopShop blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de opdrachtgever de vorderingen van EnvelopShop betreffende de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan.
10. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tot verkochte zaken niet nakomt is de opdrachtgever verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan EnvelopShop terug te geven, in welk geval de opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname.

Artikel 11 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt EnvelopShop op de door haar geleverde zaken alle rechten van intellectuele of industriële eigendom.
11.2 De opdrachtgever zal zich onthouden van iedere inbreuk op de onder 12.1 omschreven rechten van EnvelopShop en is voorts gehouden alle zodanige maatregelen te treffen als nodig zijn om inbreuk door derden te voorkomen.

Artikel 12 Betaling
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling of vooruit te geschieden of binnen 14 dagen na factuurdatum of anderszins door EnvelopShop aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2 Betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.
12.3 EnvelopShop is gerechtigd om uitsluitend onder vooruitbetaling te verzenden, of om voor het nakomen van de betalingsverplichtingen een zekerheidstelling of toestemming voor automatische incasso te verlangen.
12.4 De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om zich tegenover EnvelopShop op schuldvergelijking te beroepen.
12.5 Indien de opdrachtgever jegens EnvelopShop met enige betalingsverplichting in gebreke is, heeft EnvelopShop het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied.
12.6 EnvelopShop heeft het recht om volgende leveringen te weigeren indien bij eerdere leveringen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan of om deze levering onder rembours te verzenden, verhoogd met het bedrag wat door de opdrachtgever nog verschuldigd is.
12.7 De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.
12.8 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.
12.9 Elke betaling strekt altijd eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 13 Incassokosten
13.1 EnvelopShop is gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de opdrachtgever door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.
13.2 EnvelopShop berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.

Artikel 14 Ontbinding
Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De opdrachtgever zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij EnvelopShop schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan EnvelopShop een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.De opdrachtgever kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de opdrachtgever zelf in het verzuim is.

Artikel 15 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de EnvelopShop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de EnvelopShop niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de EnvelopShop worden daaronder begrepen.
In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft opdrachtgever het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan de EnvelopShop te worden betaald met inachtneming van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die de opdrachtgever met EnvelopShop aangaat is het Nederlands recht van toepassing.
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Groningen, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van EnvelopShop om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever

Verwerkersovereenkomst
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. U bent in de overeenkomst
verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. EnvelopShop is in de overeenkomst de verwerker van de persoonsgegevens.


Verwerker:
Enpotex International v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te Meedhuizen, handelend onder de naam EnvelopShop Hierna te noemen ‘Wij’
Verantwoordelijke:
De wederpartij, waaraan de EnvelopShop zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan de EnvelopShop in voorkomend geval ook diensten aan verricht.
Hierna te noemen ‘U’

Hierna zullen beide partijen als U of Wij worden aangehaald.
Ter uitvoering van onze Overeenkomst worden Persoonsgegevens verwerkt.

U hecht grote waarde aan het beschermen van deze Persoonsgegevens, daarom bent U verantwoordelijk voor de gegevens die Wij gaan verwerken en leggen wij in deze Verwerkersovereenkomst vast wat Wij wel en niet mogen doen met de Persoonsgegevens.

Definities:
De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben de volgende betekenis:
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een IP adres of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (“Verantwoordelijke”);
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (“Bewerker”);
Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegeven betrekking hebben;
Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief de bijlagen (“Bewerkersovereenkomst”);
Overeenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze Verwerkersovereenkomst uit voortvloeit;
Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”);
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan het uitvoeren van de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.
Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens;

Totstandkoming, duur en beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst
Deze Verwerkersovereenkomst treedt automatisch in werking op het moment waarop U ons telefonisch, schriftelijk of elektronisch opdracht geeft om goederen, informatie of diensten aan derden te leveren.
Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden en zal gelden voor zolang de Overeenkomst duurt.
Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst automatisch; de Verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd.
Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zullen de lopende verplichtingen voor ons en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

Verwerken Persoonsgegevens
Wij zullen alleen Persoonsgegevens verwerken in Uw opdracht en hebben geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Wij volgen Uw instructies hierover op en Wij mogen de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij U ons daar van te voren toestemming of opdracht voor geeft.
In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens Wij precies zullen verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.
Wij houden ons aan de wet en verwerken de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.
Wij mogen zonder Uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de Persoonsgegevens, tenzij dit organisaties betreft die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Wanneer wij andere organisaties inschakelen, moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.
Wanneer U een verzoek krijgt van een Betrokkene die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werken Wij daar binnen een termijn van 14 dagen aan mee. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

Beveiligen van Persoonsgegevens
Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Wij zorgen ervoor dat Wij de Persoonsgegevens voldoende beveiligen. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen nemen Wij passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking.
U heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Exporteren Persoonsgegevens
Wij mogen geen Persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van U.

Geheimhouding
Wij zullen de aan ons verstrekte Persoonsgegevens geheim houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
Wij zullen ervoor zorgen dat ook ons personeel en ingeschakelde hulppersonen zich aan deze geheimhouding houden, door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids-) contracten op te nemen.

Datalekken
In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zullen Wij U hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen en U de informatie verstrekken, zodat U indien nodig een melding bij de Toezichthouder kan doen.
Na de melding van een Datalek aan U, zullen wij U op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek en de maatregelen die Wij hebben getroffen om de omvang van het Datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.
Het niet toegestaan dat Wij een melding van een Datalek doen aan de Toezichthouder en ook mogen Wij de Betrokkenen niet informeren over het Datalek. Dit is Uw verantwoordelijkheid.
Eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

Bewaartermijn Persoonsgegevens
Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst worden eventuele achtergebleven Persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier vernietigd.
De Persoonsgegevens die Wij verwerken volgens deze Verwerkersovereenkomst zullen Wij vernietigen na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van U. Een wettelijke bewaartermijn is er bijvoorbeeld wanneer Wij de Persoonsgegevens moet bewaren om belastingtechnische redenen.

Slotbepalingen
Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn daarom ook van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.
Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst, gelden de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
Op deze Verwerkersovereenkomst en onze werkzaamheden is het Nederlandse recht van toepassing.
In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlage daarvan, geldt de volgende rangorde:
1. de Overeenkomst
2. de Algemene Voorwaarden van EnvelopShop
3. deze Verwerkersovereenkomst
4. eventuele aanvullende voorwaarden

 

Bijlage 1: Overzicht met verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

De, voor de overeenkomst benodigde, door ons te verwerken persoonsgegevens zijn:

 Bij orders  Bewaartermijn  Reden
 Personalia  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 Geslacht  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 Adresgegevens  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 Telefoonnummer  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 E-mail adres  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn


 

 Bij aanvragen  Bewaartermijn  Reden
 Personalia  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 Geslacht  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 Adresgegevens  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijn
 E-mail adres  7-8 jaar na laatste contact  Wettelijke bewaartermijnBijlage 2: Overzicht met beveiligingsmaatregelen
Technische beveiligingsmaatregelen
Up to date virusscan
Accurate beveiliging medewerkerstelefoon
Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
Versleutelde email
Geen onbeveiligde externe harde schijven
Geen onbeveiligde back ups maken
Geen documenten op privé laptop opslaan
Organisatorische beveiligingsmaatregelen
Clean desk policy
Laptop niet onbemand achterlaten
Laptop nooit achterlaten in de auto
Privacy screens medewerkers
Oude documenten op juiste manier vernietigen
Zorgvuldig gebruikt van USB-sticks